Pirkimo – pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje www. mazojiitalija.lt taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi elektronine parduotuve, esančia adresu www.mazojiitalija.lt  internete sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

1.2. Pardavėjas – MB Maisto gurmanas, juridinio asmens kodas 304786386, PVM mokėtojo kodas LT100011518613, buveinės registracijos adresas Rugių g. 1-805, LT-08418 Vilnius.

1.3. Pardavėjo internetinė parduotuvė – Pardavėjui priklausanti elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.mazojiitalija.lt.

1.4. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Įsigyjant alkoholinius gėrimus, pirkėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs dvidešimties metų.

1.5.  Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.6. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

1.7. Kiekvieno prekių pirkimo metu Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Taip patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu- pardavimu Pardavėjo internetinėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

1.8. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi Pardavėjo internetinės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

1.9. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, taip pat patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
1.10.  Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, ar išdėstyti Taisykles nauja redakcija, ar Taisykles panaikinti. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo.

1.11. Ši Taisyklių redakcija galioja nuo 2021 m. spalio 18 d.

1.12. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkėjas gali įsigyti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tiek užsiregistruodamas, t.y. įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, tiek ir nesiregistruodamas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, tiek registruojantis, tiek ir nesiregistruojant, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.
2.3. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina Pardavėjo internetinėje parduotuvėje užsakymą.
2.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai metai. Pirkėjui paprašius raštu, asmeniniai duomenys ištrinami per kelias 3 darbo dienas, nuo tokio prašymo gavimo.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje Taisyklių numatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
3.4. Pirkėjas turi kitas teises, nurodytas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo internetine parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už Pardavėjo internetinėje parduotuvėje užsisakytas prekes ir priimti jas Taisyklėse nustatyta tvarka.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas ar žaidimus. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
5.2. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Pardavėjo internetinės parduotuvės funkcijų veikimą ar jų dalį, taip pat keisti paslaugų, teikiamų Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.
5.3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Pardavėjo internetinės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo internetine parduotuve arba išimtiniais atvejais panaikinti tokią Pirkėjo galimybę.
5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.3 punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.6. Pardavėjas turi kitas teises, nurodytas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.3. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
6.4. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
6.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

7. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA, TERMINAI

7.1. Prekių kainos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir suformuotame Pirkėjo užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

7.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo pasirinktą prekės kiekį (svorį). Pardavėjas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Pardavėjas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs (kai už prekes Pirkėjas apmoka užsakymo metu), sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas išmokamas į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes per mokėjimo inicijavimo paslaugos sistemą arba kuri yra susieta su debetine ar kreditine kortele, kuri buvo panaudota atsiskaitant už prekes (toliau – „Pirkėjo sąskaita“), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu (grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele), Pirkėjas moka už faktinį pristatytos prekės svorį, išskyrus atvejus, kai pristatytos prekės svoris yra didesnis už užsakytos prekės svorį – tokiu atveju Pirkėjas moka tik už užsakytos prekės svorį.
7.3. Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti Pardavėjo internetinės parduotuvės  mokėjimo metodų meniu (Pardavėjo internetinės parduotuvės skiltis „ATSISKAITYMO BŪDAI“). Sumokėti už prekes būtina iki prekių perdavimo – priėmimo.

7.4. Kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes, patvirtinamas Pirkėjo prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
7.5. Minimali Pirkėjo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigyjamų prekių krepšelio suma yra 19.99 EUR (įskaitant PVM). Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto minimalaus prekių krepšelio taikymo sąlyga.

7.6. Prekių pristatymo mokestis į minimalią užsakymo sumą nėra įskaitomas.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Prekes Pirkėjui į Pirkėjo nurodytą vietą pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.2. Užsakymai vykdomi tik vietovėse, kurios nurodytos Pardavėjo parduotuvės interneto parduotuvės skiltyje Prekių Pristatymas“.

8.3. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Pardavėjo internetinės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas pasilieka teisę pristatymo mokesčio netaikyti, jei užsakymo suma siekia ir viršija Pardavėjo vienašališkai nustatytą tam tikrą užsakymo sumą.

8.4. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir prekes priimti pats. Priimant prekes, būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
8.6. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties.
8.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

8.10. Temperatūrinio laikymo režimo reikalaujančios prekės pristatomos tik Vilniuje ir Vilniaus rajone. Tokios prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pažymėtos žodžiu „Tik Vilniuje”.

9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

9.1. Kiekvienos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.
9.4. Tais atvejais, kai remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

10.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: info@mazojiitalija.lt.
10.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) Pardavėjui.
10.3. Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 dalį, vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
10.4. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:
10.4.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
10.4.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
10.4.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
10.4.4. supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo;
10.4.5. laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.
10.5. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą, Pirkėjas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@mazojiitalija.lt. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką
10.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Kai grąžinamos nekokybiškos prekės, visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui, kitu atveju Pirkėjas privalo sumokėti Taisyklių 8.3. punkte nurodytą prekių pristatymo kainą.
10.7. Grąžinant ar keičiant Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
10.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

11. ATSAKOMYBĖ

11.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo internetine parduotuve.
11.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę tarp Šalių, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo pateiktu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr.
12.5. Pardavėjas Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.6. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

PRODUKTAI

Šviežias burrata sūris

250 g
vienas kamuoliukas
5,99 

Šviežias burratina sūris

250 g
du kamuoliukai
5,99 
28

Šviežias burratina sūris

125 g
vienas kamuoliukas
3,29 
26

Šviežias mozzarella sūris

250 g
du kamuoliukai
5,49 
26

Šviežias mozzarella sūris CILIEGINA

250 g
septyniolika mažų kamuoliukų
5,49 
25

Šviežias Mozzarella di Bufalla sūris

250 g
du kamuoliukai
7,50 
27

SCAMORZA BIANCA sūris

250 g
5,90 
25

NIVELLINA švelnios gorgonzola ir maskarpone sūris

6,87 22,90 
25

Kreminis ožkos pieno sūris DOLCE VERDALPE

9,57 31,90 
24

Ožkų pieno sūris TOMA DI CAPRA D.O.P.

9,57 31,90 
25

Parmigiano reggiano sūris 24 mėn. brandinimo

12,30 41,00 
28

Jaunas pecorino sūris su trumais PECORINO AL TARTUFO

11,97 39,90 
24

Brandintas avies pieno sūris PECORINO TOSCANO P.O.D.

9,87 32,90 
25

Brandintas pecorino sūris CACIO DI CATERINA

13,47 44,90 
27